很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!

(2)千古賢文 國學經典分享 要想孩子將來懂事有出息 必須懂得這些道理

2017-08-11  來自: 命名齋 瀏覽次數:776

千字文 (中國傳統蒙學三大讀物之一)

千字文,由南北朝時期梁朝散騎侍郎、給事中周興嗣編纂、一千個漢字組成的韻文(在隋唐之前,不押韻、不對仗的文字,被稱為“筆”,而非“文”)。梁武帝(502549年)命人從王羲之書法作品中選取1000個不重復漢字,命員外散騎侍郎周興嗣編纂成文。全文為四字句,對仗工整,條理清晰,文采斐然。《千字文》語句平白如話,易誦易記,并譯有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中國影響很大的兒童啟蒙讀物。中國大陸實行簡化字、歸并異體字后,其簡體中文版本剩下九百九十余個相異漢字。

 

千字文 全文

 

天地玄黃,宇宙洪荒 tiān dì xuán huángyǔ zhòu hóng huāng)。

日月盈昃辰宿列張 rì yuè yíng zè) chén xiù liè zhāng)。

寒來暑往,秋收冬藏 hán lái shǔ wǎngqiū shōu dōng cáng)。

閏余成歲,律呂調陽 rùn yú chéng suìlǜ lǚ tiáo yáng)。

云騰致雨,露結為霜 yún téng zhì yǔlù jié wéi shuāng)。

金生麗水,玉出昆岡 jīn shēng lì shuǐyù chū kūn gāng)。

劍號巨闕,珠稱夜光 jiàn hào jù quèzhū chēng yè guāng)。

果珍李柰,菜重芥姜 guǒ zhēn lǐ nàicài zhòng jiè jiāng)。

海咸河淡,鱗潛羽翔 hǎi xián hé dànlín qián yǔ xiáng)。

龍師火帝,鳥官人皇 lóng shī huǒ dìniǎo guān rén huáng)。

始制文字,乃服衣裳 shǐ zhì wén zìnǎi fú yī cháng)。

推位讓國,有虞陶唐 tuī wèi ràng guóyǒu yú táo táng)。

吊民伐罪,周發殷湯 diào mín fá zuìzhōu fā yīn tāng)。

坐朝問道,垂拱平章 zuò cháo wèn dàochuí gǒng píng zhāng)。

愛育黎首,臣伏戎羌 ài yù lí shǒuchén fú róng qiāng)。

遐邇一體,率賓歸王 xiá ěr yī  (shuài bīn guī wáng)。

鳴鳳在竹,白駒食場 míng fèng zài zhú (bái jū shí chǎng)。

化被草木,賴及萬方 huà bèi cǎo mùlài jí wàn fāng)。

蓋此身發,四大五常 gài cǐ shēn fàsì dà wǔ cháng)。

恭惟鞠養,豈敢毀傷 gōng wéi jū yǎngqǐ gǎn huǐ shāng)。

女慕貞潔,男效才良 nǚ mù zhēn jié (nán xiào cái liáng)。

知過必改,得能莫忘 zhī guò bì gǎi (dé néng mò wàng)。

罔談彼短,靡恃己長 wǎng tán bǐ duǎnmí shì jǐ cháng)。

信使可覆,器欲難量 xìn shǐ kě  (qì yù nán liáng)。

墨悲絲染,詩贊羔羊 mò bēi sī rǎnshī zàn gāo yáng)。

景行維賢,克念作圣 jǐng xíng wéi xiánkè niàn zuò shèng)。

德建名立,形端表正 dé jiàn míng lìxíng duān biǎo zhèng)。

空谷傳聲,虛堂習聽 kōng gǔ chuán shēngxū táng xí tīng)。

禍因惡積,福緣善慶 huò yīn è jífú yuán shàn qìng)。

尺璧非寶,寸陰是競 chǐ bì fēi bǎocùn yīn shì jìng)。

資父事君,曰嚴與敬 zī fù shì jūnyuē yán yǔ jìng)。

孝當竭力,忠則盡命 xiào dāng jié lìzhōng zé jìn mìng)。

臨深履薄,夙興溫凊 lín shēn lǚ báosù xīng wēn qìng)。

似蘭斯馨,如松之盛 sì lán sī xīnrú sōng zhī shèng)。

川流不息,淵澄取映 chuān liú bù xī)yuān chéng qǔ yìng)。

容止若思,言辭安定 róng zhǐ ruò sī)yán cí ān dìng)。

篤初誠美,慎終宜令 dǔ chū chéng měishèn zhōng yì lìng)。

榮業所基,籍甚無竟 róng yè suǒ jī)jí shèn wú jìng)。

學優登仕,攝職從政 xué yōu dēng shìshè zhǐ cóng zhèng)。

存以甘棠,去而益詠 cún yǐ gān tángqù ér yì yǒng)。

樂殊貴賤,禮別尊卑 yuè shū guì jiànlǐ bié zūn bēi)。

上和下睦,夫唱婦隨 shàng hé xià mùfū chàng fù suí)。

外受傅訓,入奉母儀 wài shòu fù xùnrù fèng mǔ yí)。

諸姑伯叔,猶子比兒 zhū gū bó shúyōu zǐ bǐ ér)。

孔懷兄弟,同氣連枝 kǒng huái xiōng dìtóng qì lián zhī)。

交友投分,切磨箴規 jiāo yǒu tóu fēnqiē mó zhēn guī)。

仁慈隱惻,造次弗離 rén cí yǐn cèzào cì fú lí)。

節義廉退,顛沛匪虧 jié yì lián tuìdiān pèi fěi kuī)。

性靜情逸,心動神疲 xìng jìng qíng yìxīn dòng shén pí)。

守真志滿,逐物意移 shǒu zhēn zhì mǎnzhú wù yì yí)。

堅持雅操,好爵自縻 jiān chí yǎ cāohǎo jué zì mí)。

都邑華夏,東西二京 dū yì huá xiàdōng xī èr jīng)。

背邙面洛,浮渭據涇 bèi máng miàn luòfú wèi jù jīng)。

宮殿盤郁,樓觀飛驚 gōng diàn pán yùlóu guàn fēi jīng)。

圖寫禽獸,畫彩仙靈 tú xiě qín shòuhuà cǎi xiān líng)。

丙舍旁啟,甲帳對楹 bǐng shè páng qǐjiǎ zhàng duì yíng)。

肆筵設席,鼓瑟吹笙 sì yán shè xígǔ sè chuī shēng)。

升階納陛,弁轉疑星 shēng jiē nà bìbiàn zhuàn yí xīng)。

右通廣內,左達承明 yòu tōng guǎng nèizuǒ dá chéng míng)。

既集墳典,亦聚群英 jì jí fén diǎnyì jù qún yīng)。

杜稿鐘隸,漆書壁經 dù gǎo zhōng lìqī shū bì jīng)。

府羅將相,路俠槐卿 fǔ luó jiàng xiànglù jiā huái qīng)。

戶封八縣,家給千兵 hù fēng bā xiànjiā jǐ qiān bīng)。

高冠陪輦,驅轂振纓 gāo guān péi niǎnqū gǔ zhèn yīng)。

世祿侈富,車駕肥輕 shì lù chǐ fùchē jià féi qīng)。

策功茂實,勒碑刻銘 cè gōng mào shílè bēi kè míng)。

磻溪伊尹,佐時阿衡 pán xī yī yǐnzuǒ shí ē héng)。

奄宅曲阜,微旦孰營 yǎn zhái qū wēi dàn shú yíng)。

桓公匡合,濟弱扶傾 huán gōng kuāng héjì ruò fú qīng)。

綺回漢惠,說感武丁 qǐ huí hàn huìyuè gǎn wǔ dīng)。

俊乂密勿,多士實寧 jùn yì mì wùduō shì shí níng)。

晉楚更霸,趙魏困橫 jìn chǔ gēng bàzhào wèi kùn héng)。

假途滅虢,踐土會盟 jiǎ tú miè guójiàn tǔ huì méng)。

何遵約法,韓弊煩刑 hé zūn yuē hán bì fán xíng)。

起翦頗牧,用軍最精 qǐ jiǎn pō yòng jūn zuì jīng)。

宣威沙漠,馳譽丹青 xuān wēi shā chí yù dān qīng)。

九州禹跡,百郡秦并 jiǔ zhōu yǔ jìbǎi jùn qín bìng)。

岳宗泰岱,禪主云亭 yuè zōng tài dàishàn zhǔ yún tíng)。

雁門紫塞雞田赤城 yàn mén zǐ sàijī tián chì chéng)。

昆池碣石,鉅野洞庭 kūn chí jié shíjù yě dòng tíng)。

曠遠綿邈,巖岫杳冥 kuàng yuǎn mián miǎoyán xiù yǎo míng)。

治本于農,務茲稼穡 zhì běn yú nóngwù zī jià sè)。

俶載南畝,我藝黍稷 chù zǎi nán mǔwǒ yì shǔ jì)。

稅熟貢新勸賞黜陟 shuì shú gòng xīnquàn shǎng chù zhì)。

孟軻敦素,史魚秉直 mèng kē dūn sùshǐ yú bǐng zhí)。

庶幾中庸,勞謙謹敕 shù jǐ zhōng yōngláo qiān jǐn chì)。

聆音察理,鑒貌辨色 líng yīn chá lǐjiàn mào biàn sè)。

貽厥嘉猷,勉其祗植 yí jué jiā yóumiǎn qí zhī zhí)。

省躬譏誡,寵增抗極 xǐng gōng jī jièchǒng zēng kàng jí)。

殆辱近恥,林皋幸即 dài rǔ jìn chǐlín gāo xìng jí)。

兩疏見機,解組誰逼 liǎng shū jiàn jī)jiè zǔ shuí bī)。

索居閑處,沉默寂寥 suǒ jū xián chǔchén mò jì liào)。

求古尋論,散慮逍遙 qiú gǔ xún lùnsǎn lǜ xiāo yáo)。

欣奏累遣,戚謝歡招 xīn zòu lèi qiǎnqī xiè huān zhāo)。

渠荷的歷,園莽抽條 qú hé dì lìyuán mǎng chōu tiáo)。

枇杷晚翠,梧桐蚤凋 pí pá wǎn cuìwú tóng zǎo diāo)。

陳根委翳,落葉飄搖 chén gēn wěi yìluò yè piāo yáo)。

游鹍獨運,凌摩絳霄 you kūn dú yùnlíng mó jiàng xiāo)。

耽讀玩市,寓目囊箱 dān dú wán shìyù mù náng xiāng)。

易輶攸畏,屬耳垣墻 yì yóu yōu wèizhǔ ěr yuán qiáng)。

具膳餐飯,適口充腸 jù shàn cān fànshì kǒu chōng cháng)。

飽飫烹宰,饑厭糟糠 bǎo yù pēng zǎijī yàn zāo kāng)。

親戚故舊,老少異糧 qīn qì gù jiùlǎo shào yì liáng)。

妾御績紡,侍巾帷房 qiè yù jì fǎngshì jīn wéi fáng)。

紈扇圓潔,銀燭煒煌 wán shàn yuán jiéyín zhú wěi huáng)。

晝眠夕寐,藍筍象床 zhòu mián xī mèilán sǔn xiàng chuáng)。

弦歌酒宴,接杯舉觴 xián gē jiǔ yànjié bēi jǔ shāng)。

矯手頓足,悅豫且康 jiǎo shǒu dùn zúyuè yù qiě kāng)。

嫡后嗣續,祭祀烝嘗 dí hòu sì xùjì sì zhēng cháng)。

稽顙再拜,悚懼恐惶 jī sǎng zài bàisǒng jù kǒng huáng)。

箋牒簡要,顧答審詳 jiān dié jiǎn yàogù dá shěn xiáng)。

骸垢想浴,執熱愿涼 hái gòu xiǎng yùzhí rè yuàn liáng)。

驢騾犢特,駭躍超驤 lǘ luó dú tèhài yuè chāo xiāng)。

誅斬賊盜,捕獲叛亡 zhū zhǎn zéi dàopǔ huò pàn wáng)。

布射僚丸,嵇琴阮嘯 bù shè liáo wánjī qín ruǎn xiào)。

恬筆倫紙,鈞巧任釣 tián bǐ lún zhǐjūn qiǎo rén diào)。

釋紛利俗,并皆佳妙 shì fēn lì súbìng jiē jiā miào)。

毛施淑姿,工顰妍笑 máo shī shū zī)gōng pín yán xiào)。

年矢每催,曦暉朗曜 niánshǐměicuī)xī huī lǎng yào)。

璇璣懸斡,晦魄環照 xuán jī xuán wòhuì pò huán zhào)。

指薪修祜,永綏吉劭 zhǐ xīn xiū yǒng suí jí shào)。

矩步引領,俯仰廊廟 jù bù yǐn lǐngfǔ yǎng láng miào)。

束帶矜莊,徘徊瞻眺 shù dài jīn zhuāngpái huái zhān tiào)。

孤陋寡聞,愚蒙等誚 gū lòu guǎ wényú méng děng qiào)。

謂語助者,焉哉乎也 wèi yǔ zhù zhě)yān zāi hū yě)。


注釋譯文編輯

天地玄黃,宇宙洪荒①。日月盈昃②,辰宿③列張。

【注釋】①洪荒:無邊無際、混沌蒙昧的狀態,指遠古時代。洪,洪大、遼闊。荒,空洞、荒蕪。

②盈昃():盈:月光圓滿。昃():太陽西斜。

③宿(xiù)〈古〉中國天文學家將天空中某些星的集合體叫做“宿”。

【譯文】天是青黑色的,地是 黃 色 的,宇宙形成于混沌蒙昧的狀態中。太陽正了又斜,月亮圓了又缺,星辰布滿在無邊的太空中。

寒來暑往,秋收冬藏。閏馀成歲①,律呂②調陽。

【注釋】①閏馀成歲:中國古代歷法以月亮圓缺變化一次為一個月,十二個月為一年,但人們實際經歷一年(地球繞太陽運行一圈所用的時間)和它之間存在差額,這個時間差額被稱為“閏余”。為了解決這個問題,古人每過幾年就把積累到一定程度的“閏余”相加,合成“閏月”,插入該年份中,有“閏月”的這一年就是“閏年”。閏,余數。歲,年。

②律呂:律管和呂管,中國古代用來校定音律的一種設備,相當于現代的定音器。中國古代將一個八度分為十二個不完全相等的半音,從低到高依次排列,每個半音稱為一律,其中奇數各律叫做“律”,偶數各律叫做“呂”,十二律分為“六律”、“六呂”,簡稱“律呂”。相傳黃帝時伶倫制樂,用律呂以調陰陽。

【譯文】寒暑循環變換,來了又去,去了又來;秋天收割莊稼,冬天儲藏糧食。積累數年的閏余并成一個月,放在閏年里;古人用六律六呂來調節陰陽。

云騰致雨,露結為霜。金生麗水①,玉出昆岡②。

【注釋】①麗水:即麗江,又名金沙江,出產黃金。

②昆岡:昆侖山。

【譯文】云氣上升遇冷就形成了雨,夜里露水遇冷就凝結成霜。黃金產在金沙江,玉石出在昆侖山崗。

劍號巨闕①,珠稱夜光②。果珍李柰③,菜重芥姜。

【注釋】①巨闕:越王允常命歐冶子鑄造了五把寶劍,第 一 為巨闕,其余依次名為純鉤、湛盧(zhàn lú)、勝邪、魚腸,全都鋒利無比,而以巨闕為最。

②夜光:《搜神記》中說,隋侯救好了一條受傷的大蛇,后來大蛇銜了一顆珍珠來報答他的恩情,那珍珠夜間放射出的光輝能照亮整個殿堂,因此人稱“夜光珠”。

③李柰(nài):兩種水果的名稱,“李”是李子;“柰”是柰子,果木名,落葉小喬木,花白色,果小,俗名花紅,又叫沙果。

【譯文】最鋒利的寶劍叫“巨闕”,最貴重的明珠叫“夜光”。水果里最珍貴的是李子和柰子,蔬菜中最重要的是芥菜和生姜。

海咸河淡,鱗潛羽翔。龍師①火帝②,鳥官③人皇④。

【注釋】

①龍師:相傳伏羲氏用龍給百官命名,因此叫他“龍師”。

②火帝:神農氏用火給百官命名,因此叫他“火帝”。

③鳥官:少昊(hào)氏用鳥給百官命名,叫他“鳥官”。

④人皇:傳說中的三皇之一。《史記·補三皇本紀》中說:“人皇有九個頭,乘著云車,駕著六只大鳥,兄弟九人,分掌九州,各立城邑,共傳了150代,合計45600年。

【譯文】海水是咸的,河水是淡的,魚兒在水中潛游,鳥兒在空中飛翔。龍師、火帝、鳥官、人皇,這都是上古時代的帝皇官員。

始制文字,乃服衣裳。推位讓國,有虞①陶唐②。

【注釋】①有虞:有虞氏,傳說中的遠古部落名,舜是它的首領。這里指舜,又稱虞舜。

②陶唐:陶唐氏,傳說中的遠古部落名,堯是它的首領。這里指堯,又稱唐堯。堯當了七十年君主,他死時把君位讓給了舜;舜當了五十年君主,又把君位傳給了禹;史稱“禪(shàn)讓”。

【譯文】蒼頡(jié)創制了文字,嫘(léi)祖制作了衣裳。唐堯、虞舜英明無私,主動把君位禪讓給功臣賢人。

吊民伐罪,周發殷湯。坐朝問道,垂拱平章。

【譯文】安撫百姓,討伐暴君,是周武王姬發和商王成湯。賢明的君主坐在朝廷上向大臣們詢問治國之道,垂衣拱手,毫不費力就能使天下太平,功績彰著。

愛育黎首,臣伏戎羌。遐邇①一體,率賓②歸王。

【注釋】①遐邇(xiá ěr):指遠近。

②率賓:出自《詩經》:“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣。”

【譯文】 他們愛撫、體恤老百姓,使四方各族人俯首稱臣。普天之下都統一成了一個整體,所有的老百姓都服服帖帖地歸順于他的統治。

鳴鳳在竹,白駒①食場。化被②草木,賴及萬方。

【注釋】①駒(jū):小馬。②被:覆蓋,恩澤。

【譯文】鳳凰在竹林中歡樂的鳴叫,小白馬在草場上自由自在地吃著草食。圣君賢王的仁德之治使草木都沾受了恩惠,恩澤遍及天下百姓。

蓋此身發①,四大②五常③。恭惟鞠養④,豈敢毀傷。

【注釋】① 蓋此身發:“蓋”發語詞,引起下面所說的話,本身并無實義。“身發”身體的頭發。這里代指整個身體。

② 四大:指地、水、風、火四種元素。

③ 五常:指儒家認為人應具備的五種品德,即仁、義、禮、智、信。

④恭惟鞠養:恭惟也作恭維,對上的謙辭,一般用于文章開頭。“鞠(jū)養:撫養,養育。

【譯文】人的身體發膚分屬于“四大”,一言一動都要符合“五常”。誠敬的想著父母養育之恩,哪里還敢毀壞損傷它。

女慕貞潔,男效才良。知過必改,得能莫忘。

【譯文】女子要仰慕那些持身嚴謹的貞婦潔女,男子要仿效那些有才能有道德的人。知道自己有過錯,一定要改正;適合自己干的事,不要放棄。

罔談彼短,靡恃己長。信使可覆,器欲難量。

【譯文】不要談論別人的短處,也不要依仗自己有長處就不思進取。誠實的話要經得起考驗,器度要大,讓人難以估量。

墨悲絲染,詩贊羔羊①。景行維賢,克念作圣。

【注釋】①詩贊羔羊:“詩”:這里指《詩經》。《詩經》是中國古代有記載的第 一 部詩歌總集,共305篇,又取整數,稱為“詩三百”,分為風、雅、頌三部分。羔羊:《詩經·召南》里有“羔羊”一篇,表面上是贊美羔羊的素白,實質上是稱頌穿皮襖的人——士大夫具有羔羊般純潔正直、不受污染的品德。

【譯文】墨子悲嘆白絲被染上了雜色,《詩經》贊頌羔羊能始終保持潔白如一。要仰慕圣賢的德行,要克制私欲,努力仿效圣人。

德建名立,形端表正。空谷傳聲,虛堂習①聽。

【注釋】①習:長期反復地做,逐漸養成的不自覺的活動。

【譯文】養成了好的道德,就會有好的名聲;就如同形體端莊了,儀表就正直了一樣。空曠的山谷中呼喊聲傳得很遠,寬敞的廳堂里說話聲非常清晰。

禍因惡積,福緣善慶①。尺璧非寶,寸陰是競。

【注釋】①禍、福二句:語出《易??文言》:“積善之家,必有余慶;積不善之家,必有余殃。”

【譯文】災禍是作惡多端的結果,福祿是樂善好施的回報。一尺長的美玉不能算是真正的寶貝,而即使是片刻時光也值得珍惜。

資父事①君,曰嚴與敬。孝當竭力,忠則盡命。

【注釋】①事:侍奉。

【譯文】奉養父親,侍奉君主,要嚴肅而恭敬。孝順父母應當竭盡全力,忠于君主要不惜獻出生命。

臨深履薄,夙興①溫凊②。似蘭斯馨,如松之盛。

【注釋】①夙興:“夙興夜寐”之略。夙,早。②溫凊(qìng):“冬溫夏凊”之略。凊,涼。

【譯文】要“如臨深淵,如履薄冰”那樣小心謹慎;要早起晚睡,侍候父母讓他們感到冬暖夏涼。讓自己的德行像蘭草那樣的清香,像松柏那樣的茂盛。

川流不息,淵澄取映。容止若思,言辭安定。

【譯文】還能延及子孫,像大河川流不息;影響世人,像碧潭清澄照人。儀容舉止要沉靜安詳,言語措辭要穩重,顯得從容沉靜。

①初誠美,慎終宜令。榮業所基,藉甚②無竟。

【注釋】①篤():忠實,誠信。

②籍甚:盛大。

【譯文】無論修身、求學、重視開頭固然不錯,認真去做,有好的結果更為重要。這是一生榮譽的事業的基礎,有此根基,發展就沒有止境。

學優①登仕,攝②職從政。存以甘棠③,去而益詠。

【注釋】①學優:《論語》有“學而優則仕”之語。

②攝(shè):代理。

③甘棠:木名。即棠梨。《史記·燕召公世家》:“周武王之滅紂,封召公于北燕……召公巡行鄉邑,有棠樹,決獄政事其下,自侯伯至庶人各得其所,無失職者。召公卒,而民人思召公之政,懷棠樹不敢伐,哥詠之,作《甘棠》之詩。”后遂以“甘棠”稱頌循吏的美政和遺愛。

【譯文】書讀好了就能做官,可以行使職權參加國政。周人懷念召伯的德政,召公活著時曾在甘棠樹下理政,他過世后老百姓對他更加懷念歌詠。

樂殊貴賤,禮別尊卑。上和下睦,夫唱婦隨。

【譯文】音樂要根據人們身份的貴賤而有所不同,禮節要根據人們地位的高低而有所區別。上下要和睦相處,夫婦要一唱一隨,協調和諧。

外受傅訓,入奉母儀。諸姑伯叔,猶子比兒。

【譯文】在外接受師傅的訓誨,在家遵從父母的教導。對待姑姑、伯伯、叔叔等長輩,要像是他們的親生子女一樣。

孔懷兄弟,同氣連根。交友投分,切磨箴規。

【譯文】兄弟之間要相互關心,因為同受父母血氣,如同樹枝相連。結交朋友要意氣相投,要能學習上切磋琢磨,品行上互相告勉。

仁慈隱惻,造次弗離。節義廉退,顛沛匪虧。

【譯文】仁義、慈愛,對人的惻隱之心,在任何時候,任何地方都不能拋離。氣節、正義、廉潔、謙讓這些品德,在最窮困潦倒的時候也不可虧缺。

性靜情逸,心動神疲。守真志滿,逐物意移。

【譯文】保持內心清靜平定,情緒就會安逸舒適,心為外物所動,精神就會疲憊困倦。保持自己天生的善性,愿望就可以得到滿足,追求物欲享受,善性就會轉移改變。

堅持雅操,好爵自縻①。都邑②華夏,東西二京。

【注釋】①縻():牽系,拴住,系住。

②邑():國都,京城。

【譯文】堅定地保持著高雅情操,好的職位自然就會屬于你。中國古代的都城華美壯觀,有東京洛陽和西京長安。

背邙①面洛,浮渭據涇。宮殿盤郁,樓觀飛驚。

【注釋】①邙(máng):山名, 北邙山,在河南省。

【譯文】洛陽北靠邙山,面臨洛水;長安北橫渭水,遠據涇河。宮殿回環曲折,樓臺宮闕凌空欲飛,使人心驚。

圖寫禽獸,畫彩仙靈。丙舍①傍啟,甲帳②對楹。

【注釋】①丙舍:宮中別室。

②甲帳:漢武帝時所造的帳幕。

【譯文】宮殿里畫著飛 禽 走 獸,還有彩繪的天仙神靈。正殿兩邊的配殿從側面開啟,豪華的帳幕對著高高的楹柱。

肆筵設席,鼓瑟吹笙。升階納陛,弁轉疑星。

【譯文】宮殿里擺著酒席,彈琴吹笙一片歡騰。官員們上下臺階互相祝酒,珠帽轉動,像滿天的星斗。

右通廣內,左達承明。既集墳典,亦聚群英。

【譯文】右面通向用以藏書的廣內殿,左面到達朝臣休息的承明殿。這里收藏了很多的典籍名著,也集著成群的文武英才。

杜稿鐘隸,漆書壁經。府羅將相,路俠⑤槐卿。

【譯文】里邊有杜度草書的手稿和鐘繇隸書的真跡,有從汲()縣魏安厘王冢中發現掘出來的漆寫古書,以及漢代魯恭王在曲阜()孔廟墻壁內發現的古文經書。宮延內將相依次排成兩列,宮廷外大夫公卿夾道站立。

戶封八縣,家給千兵。高冠陪輦①,驅轂②振纓。

【注釋】①輦(niǎn):古時用人拉或推的車。②轂():泛指車。

【譯文】他們每家都有八縣以上的封地,還有上千名的侍衛武裝。戴著高大帽子的官員們陪著皇帝出游,駕著車馬,帽帶飄舞著,好不威風。

世祿侈富,車駕肥輕。策功茂實,勒碑刻銘。

【譯文】他們的子孫世代領受俸祿,奢侈豪富,出門時輕車肥馬,春風得意。朝廷還詳盡確實地記載他們的功德,刻在碑石上流傳后世。

磻溪伊尹,佐時阿衡。奄宅曲阜,微旦孰營。

【譯文】周武王磻溪遇呂尚,尊他為“太公望”;伊尹輔佐時政,商湯王封他為“阿衡”。周成王占領了古奄國曲阜一帶地面,要不是周公旦輔政哪里能成?

桓公匡合,濟弱扶傾。綺回漢惠,說感武丁。

【譯文】齊桓公匡正天下諸侯,都打著“幫助弱小”、“拯救危亡”的旗號。漢惠帝做太子時靠綺里季才幸免廢黜,商君武丁感夢而得賢相傅說。

俊乂①密勿②,多士寔寧。晉楚更霸,趙魏困橫③。

【注釋】①乂():“千人之英曰俊,百人之英曰乂”,乂是賢才的意思。②密勿是勤勤懇懇的意思。

③橫:連橫。戰國時,蘇秦說(shuì)六國聯合拒秦,史稱“合縱”。張儀主和拆散合縱,使六國一個個服從秦國,稱為“連橫”。由于連橫,秦國采取遠交近攻政策,首先打擊趙、魏,所以說“趙魏困橫”。

【譯文】賢才的勤奮謹慎,換來了百官的各安其位。晉文公、楚莊王先后稱霸,趙國、魏國受困于連橫。

假途滅虢,踐土會盟。何遵約法,韓弊煩刑。

【譯文】晉國向虞國借路去消滅虢國,晉文公在踐土召集諸侯歃血會盟。蕭何遵奉漢高祖簡約的法律,韓非慘死在他自己所主張的苛刑之下。

起翦頗牧①,用軍最精。宣威沙漠,馳譽丹青。

【注釋】①起翦(jiǎn)頗牧:起:白起;翦:王翦;頗:廉頗;牧:李牧。

【譯文】秦將白起、王翦,趙將廉頗、李牧,用兵作戰最為精通。他們的聲威遠揚到北方的沙漠,美名和肖像永遠流傳在千古史冊之中。

九州禹跡,百郡秦并。岳宗泰岱①,禪主云亭。

【注釋】①岱(dài):泰山的別稱。也叫“岱宗”、“岱岳”。

【譯文】九州之內都留下了大禹治水的足跡,全國各郡在秦并六國后歸于統一。五岳以泰山為尊,歷代帝王都在云山和亭山主持禪禮。

雁門紫塞,雞田赤城。昆池碣石,巨野⑥洞庭。

【譯文】名關有北疆雁門,要塞有萬里長城,驛站有邊地雞田,奇山有天臺赤城。賞池赴昆明滇池,觀海臨河北碣石,看澤去山東巨野,望湖上湖南洞庭。

曠遠綿邈,巖岫杳冥。治本于農,務茲稼穡。

【譯文】中國的土地遼闊遙遠,沒有窮極,名山奇谷幽深秀麗,氣象萬千。把農業作為治國的根本,一定要做好播種與收獲。

俶載南畝,我藝黍稷。稅熟貢新,勸賞黜陟。

【譯文】 一年的農活該開始干起來了,種植著小米和黃米。收獲季節,用剛熟的新谷交納稅糧,莊稼種得好的受到表彰和賞賜,種得不好的就要受到處罰。

孟軻敦素,史魚秉直。庶幾中庸,勞謙謹敕。

【譯文】孟子崇尚樸素,史官子魚秉性剛直。做人要盡可能合乎中庸的標準,必須勤勞謙遜,謹慎檢點,懂得規勸告誡自己。

聆音察理,鑒貌辨色。貽厥嘉猷,勉其祗植。

【譯文】聽人說話要審察其中的道理,看人容貌要看出他的心情。要給人家留下正確高明的忠告或建議,勉勵別人謹慎小心地處世立身。

省躬譏誡,寵增抗極。殆辱近恥,林皋①幸即。

【注釋】①皋(gāo):水邊的高地。

【譯文】聽到別人的譏諷告誡,要反省自身;備受恩寵不要得意忘形,對抗權尊。如果知道有危險恥辱的事快要發生就退隱山林,還可以幸免于禍。

兩疏見機,解組誰逼。索居閑處,沉默寂寥。

【譯文】漢代疏廣、疏受叔侄見機歸隱,有誰逼迫他們辭去官職呢?離君獨居,悠閑度日,整天不用多費唇舌,清靜無為豈不是好事。

求古尋論,散慮逍遙。欣奏累遣,戚謝歡招。

【譯文】探求古人古事,讀點至理名言,就可以排除雜念,自在逍遙。輕松的事湊到一起,費力的事丟在一邊,消除不盡的煩惱,得來無限的快樂。

渠荷的歷①,園莽抽條。枇杷晚翠,梧桐蚤②凋。

【注釋】①的歷:光彩爛灼的樣子。

②蚤(zǎo):通“早”,指月初或早晨。

【譯文】池塘中的荷花開得多么鮮艷,園林內的青草抽出嫩芽。到了冬天枇杷葉子還是綠的,梧桐一到秋天葉子就凋了。

陳根委翳,落葉飄搖。游鹍獨運,凌摩絳霄。

【譯文】老樹根蜿蜒曲折,落葉在秋風里四處飄蕩。只有遠游的鯤鵬獨立翱翔,直沖布滿彩霞的云霄。

耽讀玩市,寓目囊①箱。易輶②攸③畏,屬耳垣④墻。

【注釋】①囊:口袋。②輶(yóu):一種輕便的車子。

③攸(yōu):所。④垣(yuán):矮墻,也泛指墻。

【譯文】漢代王充在街市上沉迷留戀于讀書,眼睛注視的全是書袋和書籍。換了輕便的車子要注意危險,說話要防止隔墻有耳。

具膳餐飯,適口充腸。飽飫烹宰,饑厭糟糠。

【譯文】平時的飯菜,要適合口味,讓人吃得飽。飽的時候自然滿足于大魚大肉,餓的時候應當滿足于粗菜淡飯。

親戚故舊,老少異糧。妾御績紡①,侍巾帷房②。

【注釋】①績紡:泛指紡紗,績麻諸事。即紡績。②帷房:內房。

【譯文】親屬、朋友會面要盛情款待,老人、小孩的食物應和自己不同。小妾婢女要管理好家務,盡心恭敬地服侍好主人。

①扇圓絜②,銀燭煒煌。晝眠夕寐,藍筍象床。

【注釋】①紈(wán):很細的絲織品。②絜(jié):“潔”之書面語。

【譯文】圓圓的絹扇潔白素雅,白白的蠟燭明亮輝煌。白日小憩,晚上就寢,有青篾編成的竹席和象呀雕屏的床榻。

弦歌酒宴,接杯舉觴①。矯手頓足,悅豫且康。

【注釋】①觴(shāng):酒杯。

【譯文】奏著樂,唱著歌,擺酒開宴;接過酒杯,開懷暢飲。情不自禁地手舞足蹈,真是又快樂又安康。

嫡后嗣續,祭祀烝嘗。稽顙再拜,悚懼恐惶。

【譯文】子孫一代一代傳續,四時祭祀不能懈怠。跪著磕頭,拜了又拜;禮儀要周全恭敬,心情要悲痛虔誠。

①牒簡要,顧答審詳。骸②垢想浴,執熱愿涼。

【注釋】①箋(jiān):文書、書信。②骸(hái):身體。

【譯文】給人的書信要簡明扼要,回答別人的問題時要審慎周詳。身上臟了就想洗個澡,捧著熱東西就希望它有風把它吹涼。

驢騾犢特,駭躍超驤。誅斬賊盜,捕獲叛亡。

【譯文】家里有了災禍,連驢子、騾子,大小牲口都會受驚,狂蹦亂跳,東奔西跑。官府誅殺盜賊,捕獲叛亂分子和亡命之徒。

布射僚丸,嵇琴阮嘯。恬筆倫紙,鈞巧任釣。

【譯文】呂布善于射箭,宜僚善玩彈丸,嵇康善于彈琴,阮籍善于撮口長嘯。蒙恬制造了毛筆,蔡倫發明了造紙,馬鈞發明了水車,任公子善于釣魚。

釋紛利俗,竝①皆佳妙。毛施②淑姿,工③顰④妍⑤笑。

【注釋】①竝(bìng):“并”異體字之一。

②毛:毛嬙(qiáng)。西:西施。《莊子·齊物論》:“毛嬙、西施,人之所美也。”

③工:善。④顰(pín):皺眉。⑤妍(yán):美麗。

【譯文】他們或者善于為人解決糾紛,或者善于發明創造有利于社會,這些都非常巧妙。毛嬙、西施,姿容姣美,哪怕皺著眉頭,也像美美的笑。

年矢①每催,曦暉朗曜②。璿璣③懸斡④,晦魄⑤環照。

【注釋】①矢(shǐ):箭。②曜(yào):日光、照耀。

③璿璣(xuán jī):古代稱北斗星的第 一 星至第四星。

④斡():旋轉。⑤晦魄:月亮。

【譯文】青春易逝,歲月匆匆催人漸老,只有太陽的光輝永遠朗照。高懸的北斗隨著四季變換轉動,明晦的月光灑遍人間每個角落。

指薪修祜,永綏吉劭。矩步引領,俯仰廊廟。

【譯文】順應自然,修德積福,永遠平安,多么美好。如此心地坦然,方可以昂頭邁步,一舉一動都像在神圣的廟宇中一樣儀表莊重。

束帶矜①莊,徘徊瞻眺。孤陋寡聞,愚蒙等誚②。

【注釋】①矜(jīn):自夸、自恃。《禮記·表禮》“不矜而莊。”

②誚(qiào):譏諷、嘲諷。

【譯文】衣帶穿著整齊端莊,舉止從容,高瞻遠矚。這些道理孤陋寡聞就不會明白,只能和愚昧無知的人一樣空活一世,讓人恥笑。

謂語助者,焉哉乎也。

【譯文】說到古書中的語助詞,那就是“焉”、“哉”、“乎”、“也”了。[1-2] 


華夏任品潔策劃命名齋運用傳統文化精髓為各位緣主排憂解難,結合易經中高端理論為每位緣主提高改善當前以及將來的境況,使其順利走過人生低谷,迎來生命中的轉折。命名齋起名、風水、預測、擇吉等周易策劃領域經過25年的實踐積累了大量的實戰理論,幫扶了很多個人和企業實現了愿望,得到了大量的社會認可。任品潔,是一個名字,也是一個標志,更是一個品牌,代表了任品潔大師多年的心血,標志著任品潔大師這些年因此而獲得的眾多榮譽,更是她多年用心服務打造的一個含金量非常高的品牌。關鍵詞: 盤錦起名   盤錦寶寶起名   任品潔   風水大師  

周易服務更多>>

  • 起名

  • 預測

  • 風水

  • 擇吉

      華夏任品潔策劃命名齋,由周易大師任品潔于1993年創立,創業25年來,立足盤錦,服務各方百姓,憑借良好的服務和信譽,獲得大量社會各界的認可和贊譽,已成為周易策劃行業的精英,被越來越多的顧客譽為行業典范。

CopyRight ? 版權所有: 命名齋 技術支持:威旺網絡科技 網站地圖 XML 備案號:遼ICP備17015391號-1

本站關鍵字: 任品潔 命名齋 華夏任品潔 華夏命名齋 盤錦起名 盤錦寶寶起名 盤錦小孩起名 盤錦公司起名 盤錦起名服務 盤錦周易起名 盤錦看日子 盤錦周易服務 起名 算命 起名網 名字打分


掃一掃訪問移動端
7.21河南福利彩票22选5 手机炒股不开户行吗 淘宝广西快三走势图表 长期公开平特三连肖 浙江20选5中3个号有多少钱 沪市大盘600001 湖南快乐十分玩法介绍 体彩云南十一选五 海南环岛彩票开奖结果 湖南快乐十分遗漏前组查询 36选7怎么算中奖 股票融资后会怎么样 新疆11选5走势图表 山东体彩十一运夺金走势图 广东十分彩开奖走势图 1000元炒股能赚十万吗 陕西快乐十分遗漏数